https://banenafspraakumc.nl/uploads/images/pagina/aan-de-slag.jpeg

Subsidies

Subsidies

Is de vastgestelde loonwaarde minder dan het wettelijk minimumloon? Dan kunt u loonkostensubsidie of -dispensatie aanvragen.

Gaat het om een Wajonger, dan betaalt het UWV rechtstreeks aan medewerkers (loondispensatie).

Gaat het om iemand die onder de Participatiewet valt, dan betaalt u het volledige loon en ontvangt u van de gemeente een vergoeding voor het verschil tussen de loonwaarde en het WML (loonkostensubsidie). De loonkostensubsidie bedraagt ten hoogste 70 procent van het wettelijk minimumloon (+ vakantiebijslag). Ieder jaar vindt er een nieuwe meting naar de loonwaarde plaats. U ontvangt de subsidie zolang de medewerker in dienst is en de loonwaarde niet boven de 100%.

  • Forfaitaire loonkostensubsidie betekent dat de werkgever voor de duur van maximaal een half jaar 50% subsidie krijgt van het wettelijk minimumloon gedurende het dienstverband. Ten tweede is het mogelijk om loonkostensubsidie in te zetten voor jongeren (schoolverlaters) die al werken.
  • De praktijkroute. Mensen worden op de werkplek beoordeeld, bij voorkeur tijdens een proefplaatsing. De Praktijkroute sluit daardoor beter aan op het arbeidsleven. De gemeente stelt aan de hand van een gevalideerde methodiek vast of de persoon met een arbeidsbeperking zelf in staat is om het WML te verdienen op die werkplek. Is dat niet het geval, dan geeft de gemeente dit door aan het UWV en wordt de persoon met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de banenafspraak opgenomen. Een extra beoordeling door het UWV is dan niet meer nodig.
  • De baan waarop deze persoon werkt telt mee voor de banenafspraak als de persoon in het doelgroepregister wordt opgenomen. Ook kunt u als werkgever dan aanspraak maken op bepaalde voordelen, zoals loonkostensubsidie, de no-risk polis, de premiekorting (als de persoon voor die tijd nog niet in een dienstbetrekking werkte), het Lage Inkomens Voordeel (LIV) als aan de voorwaarden daarvan wordt voldaan en het Loonkostenvoordeel (LKV).
  • Sinds 1 januari 2017 kunnen mensen digitaal worden aangemeld voor instroom via de Praktijkroute. Mensen die voor die tijd al werkten met een loonkostensubsidie, vallen sinds begin dit jaar ook onder het doelgroepregister. Werkgever moet in zo’n geval zelf bij de contactpersoon van UWV en gemeenten navragen of de werknemer daadwerkelijk is opgenomen in het doelgroepregister.

Andere vergoedingen

Naast de loonkostensubsidie en –dispensatie zijn er ook nog andere vergoedingen mogelijk

  • Vergoeding aanpassing werkplek van de medewerker met een handicap.
  • No-risk polis. Werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen, kunnen van de gemeente een no-risk polis krijgen. Met een no-risk polis hoeft de werkgever bij ziekte van de werknemer het loon niet door te betalen. Hierdoor loopt de werkgever minder financieel risico als hij een arbeidsgehandicapte in dienst neemt. De no-riskpolis wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig. Dit was eerst 5 jaar.
  • Mobiliteitsbonus is per 1 januari 2018 vervangen door het LKV loonkostenvoordeel. Vanaf 1 januari 2018 kunt u een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Het is belangrijk dat het aanvragen van de doelgroepverklaring binnen 3 maanden nadat u bij de werkgever bent gaan werken plaatsvindt. Na deze 3 maanden komt het recht op de doelgroepverklaring LKV te vervallen. Afhankelijk van de doelgroep waaronder men valt kan de werkgever een tegemoetkoming ontvangen. Zie UWV site voor de doelgroepen en bijbehorende loonkostenvoordelen.

Jobcoaching en begeleiding. Jobcoaches zorgen voor de persoonlijke begeleiding van werknemers met een beperking (en de werkgever) op de werkplek. Het kan gaan om:

  • een externe (ingehuurde) jobcoach;
  • een interne jobcoach van de werkgever;
  • een jobcoach bij de gemeente.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de verschillende regelingen.